Podmínky pro užívání stránek

1. Definice

1.1. Autor

Vlastníkem a provozovatelem stránek je Lenka Večerková, jednající za právnickou osobu Život v souladu s.r.o., IČ 17627001, Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice, zapsanou v obchodním restříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 130773 (dále jen "Autor"). Provozovatel má všechna autorská práva k veškerému obsahu webových stránek Život v souladu - přírodní zahrady a to zejména textu, grafice, designu stránek, souborům, odkazům, systematizaci webových stránek a dalším informacím obsaženým na webových stránkách Život v souladu - přírodní zahrady.

1.2. Stránky Život v souladu - přírodní zahrady (dále "stránky")

Stránky Život v souladu - přírodní zahrady slouží k prezentaci mých kurzů, služeb a autorského obsahu na téma přírodní zahrady a pěstování.

1.3. Uživatel

Uživatelem je každý osoba, která na stránky Život v souladu - přírodní zahrady vstupuje, nebo užije informace nacházející se na stránkách.

2. Podmínky použití

Používání stránek je možné pouze v případě souhlasu s těmito Podmínkami. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjadřuje vstupem na stránky. Uživatel může užívat stránky pouze pro vlastní potřebu. Jiné využití je podmíněno předchozím písemným souhlasem ze strany Autora. 

Uživatel se zavazuje při používání Stránek řídit platnými právními předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, nepoškozovat dobré jméno a práva Autora a také ostatních Uživatelů Stránek.

Uživatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu prostřednictvím samostatné písemné dohody s Autorem nebude jakýkoliv obsah zveřejněný na Stránkách za jakýmkoliv účelem reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

Uživatel se zavazuje nezasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Autora do obsahu Stránek, neumožnit zásah třetích osob do obsahu Stránek, nevytvářet falešné zprávy nebo nenahrávat soubory s viry či jakékoliv nebezpečné nebo škodlivé programy na Stránky, šířit na Stránkách Autora jakékoliv zprávy nebo materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, či které propagují jakékoliv protiprávní jednání.

Uživatel nese veškerou odpovědnost za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může Autorovi způsobit).

3. Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky, než je webová stránka Autora (dále jen „jiná webová stránka“). V případě, že Uživatel vstoupí na jinou webovou stránku, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů, cookies, podmínkami užití a dalšími relevantními informacemi. Autor nemá kontrolu nad jinými webovými stránkami a nenese odpovědnost za jejich obsah.

4. Odpovědnost Autora

Autor nenese odpovědnost za:

  • rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek
  • případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek
  • reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek
  • obsah jiných stránek, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek
  • správnost a aktuálnost zveřejněných informací

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

5. Ochrana osobních údajů

Autor nakládá s osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Uživatel poskytuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele Autorovi za sjednaným účelem. Veškeré osobní údaje Uživatele mohou být použity pouze ke sjednanému účelu. Autor si vyhrazuje právo použít a předat jakýkoliv údaj potřebný při soudním, správním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu dle příslušných právních předpisů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy třetích subjektů.

Autor je oprávněn monitorovat a uchovávat údaje o způsobu a intenzitě využívání Stránek Uživatelem a odvozené statistické údaje (statistika realizovaných operací v systému, objem přenášených dat, využití kapacity datového prostoru, velikosti vkládaných či rozesílaných příloh apod.).

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje a je oprávněn data shromažďovat a zpracovávat ve smyslu platných právních předpisů a užívat je v souladu s platným právním řádem ČR pro sjednaný účel nebo právním řádem země, kde má trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Stránky užívá.

Autor se zavazuje, že s osobními daty bude nakládat pouze v souladu s těmito Podmínkami, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s Uživatelem je nebude sdělovat třetím osobám.

8. Závěrečná ustanovení

Uživatel prohlašuje, že si podmínky řádně přečetl a bere na vědomí, že používáním Stránek vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Stránky používat.

Autor má právo trvat na dodržování těchto Podmínek a jejich dodržování si vynucovat.

Autor si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek nebo jejích dílčích ustanovení. O takové změně bude Uživatele vždy vhodným způsobem informovat.

Tyto Podmínky použití nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2018.